Niniejszym zwracam się o przyjęcie mnie w poczet Członków Klubu Strzeleckiego HUSAR z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 1G w charakterze członka zwyczajnego

    Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Klubu oraz jego cele, zadania i działania. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz.
    Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Strzelecki HUSAR (Administratora danych) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922/oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w celach związanych z członkostwem i działalnością statutową Klubu. Wiem także, że przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie, a także prawo do wycofania zgody.


    Po przyjęciu do Klubu, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa (pkt 30b) w zw. z pkt 26c) Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie (pkt 43g) Statutu).

  • Dane

    Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Strzelecki Husar (Administratora danych osobowych) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach związanych z członkostwem i działalnością statutową stowarzyszenia. 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem danych osobowych kandydata na członka Klubu i członka Klubu przekazanych przez kandydata na członka Klubu i członka Klubu na potrzeby członkostwa w Klubie Strzeleckim Husar i działalności statutowej Klubu jest Klub Strzelecki Husar z siedzibą w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 1G, 35-326. 2. Z administratorem danych osobowych, można skontaktować się w następujący sposób: a) listownie na adres: Klub Strzelecki Husar; al. Tadeusza Rejtana 1G, 35-326 3. Dane kandydata na członka Klubu i członka Klubu oraz dane osobowe przekazane przez kandydata na członka Klubu i członka Klubu są przekazywane dobrowolnie i przetwarzane są w celu związanym z członkostwem w Klubie Strzeleckim Husar i działalnością statutową Klubu. 4. Dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Klubie Strzeleckim Husar. 5. Kandydatowi na członka Klubu i członkowi Klubu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; b) prawo dostępu do danych osobowych; c) prawo żądania sprostowania danych osobowych; d) prawo żądania usunięcia danych osobowych; e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych ze względu na szczególną sytuację przekazującego – w przypadkach, kiedy dane przekazującego przetwarzane byłyby na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora; g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora, danych osobowych kandydata na członka Stowarzyszenia oraz członka Stowarzyszenia, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Przekazujący może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby obecny administrator przesłał jego dane do innego administratora. Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje przekazującemu tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy z przekazującym lub na podstawie zgody przekazującego; h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. W zakresie, w jakim dane osobowe przekazującego są przetwarzane na podstawie zgody, przekazujący ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przekazującego przed jej wycofaniem. Przekazujący może wycofać zgodę poprzez wysłanie administratorowi oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mailowy.