Niniejszym zwracam się o przyjęcie mnie w poczet Członków Klubu Strzeleckiego HUSAR z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 1G w charakterze członka zwyczajnego

    Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Klubu oraz jego cele, zadania i działania. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał Władz.
    Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Klub Strzelecki HUSAR (Administratora danych) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922/oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w celach związanych z członkostwem i działalnością statutową Klubu. Wiem także, że przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie, a także prawo do wycofania zgody.


    Po przyjęciu do Klubu, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa (pkt 30b) w zw. z pkt 26c) Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie (pkt 43g) Statutu).

  • Dane

    Korzystając z formularza zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych w witrynie.